تـــوران تـــراول

تور پاتایا 8 روز از 14 مرداد تا 25 شهریور

اقامت

7 شب

تاریخ رفت

مرداد - شهریور

هتل

3 ستاره4 ستاره5 ستاره

تاریخ‌های برگزاری

 • یکشنبه 14 مرداد

  قیمت از38,700,000

 • یکشنبه 28 مرداد

  قیمت از38,700,000

 • یکشنبه 4 شهریور

  قیمت از38,700,000

 • یکشنبه 11 شهریور

  قیمت از38,700,000

 • یکشنبه 18 شهریور

  قیمت از38,700,000

 • یکشنبه 25 شهریور

  قیمت از38,700,000

تصاویر هتل GRAND DAY NIGHT

هتل GRAND DAY NIGHT

4 ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

38,700,000 تومان

یک تخته

45,100,000 تومان

کودک با تخت

38,700,000 تومان

کودک بی تخت

36,100,000 تومان

دو تخته

38,700,000 تومان

یک تخته

45,100,000 تومان

کودک با تخت

38,700,000 تومان

کودک بی تخت

36,100,000 تومان

دو تخته

38,700,000 تومان

یک تخته

45,100,000 تومان

کودک با تخت

38,700,000 تومان

کودک بی تخت

36,100,000 تومان

دو تخته

38,700,000 تومان

یک تخته

45,100,000 تومان

کودک با تخت

38,700,000 تومان

کودک بی تخت

36,100,000 تومان

دو تخته

38,700,000 تومان

یک تخته

45,100,000 تومان

کودک با تخت

38,700,000 تومان

کودک بی تخت

36,100,000 تومان

دو تخته

38,700,000 تومان

یک تخته

45,100,000 تومان

کودک با تخت

38,700,000 تومان

کودک بی تخت

36,100,000 تومان

تصاویر هتل Sunshine Hotel & Residences

هتل Sunshine Hotel & Residences

3 ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

40,200,000 تومان

یک تخته

47,900,000 تومان

کودک با تخت

42,600,000 تومان

کودک بی تخت

36,700,000 تومان

دو تخته

40,200,000 تومان

یک تخته

47,900,000 تومان

کودک با تخت

42,600,000 تومان

کودک بی تخت

36,700,000 تومان

دو تخته

40,200,000 تومان

یک تخته

47,900,000 تومان

کودک با تخت

42,600,000 تومان

کودک بی تخت

36,700,000 تومان

دو تخته

40,200,000 تومان

یک تخته

47,900,000 تومان

کودک با تخت

42,600,000 تومان

کودک بی تخت

36,700,000 تومان

دو تخته

40,200,000 تومان

یک تخته

47,900,000 تومان

کودک با تخت

42,600,000 تومان

کودک بی تخت

36,700,000 تومان

دو تخته

40,200,000 تومان

یک تخته

47,900,000 تومان

کودک با تخت

42,600,000 تومان

کودک بی تخت

36,700,000 تومان

تصاویر هتل Asia

هتل Asia

4 ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

41,300,000 تومان

یک تخته

50,400,000 تومان

کودک با تخت

0 تومان

کودک بی تخت

37,400,000 تومان

دو تخته

41,300,000 تومان

یک تخته

50,400,000 تومان

کودک با تخت

0 تومان

کودک بی تخت

37,400,000 تومان

دو تخته

41,300,000 تومان

یک تخته

50,400,000 تومان

کودک با تخت

0 تومان

کودک بی تخت

37,400,000 تومان

دو تخته

41,300,000 تومان

یک تخته

50,400,000 تومان

کودک با تخت

0 تومان

کودک بی تخت

37,400,000 تومان

دو تخته

41,300,000 تومان

یک تخته

50,400,000 تومان

کودک با تخت

0 تومان

کودک بی تخت

37,400,000 تومان

دو تخته

41,300,000 تومان

یک تخته

50,400,000 تومان

کودک با تخت

0 تومان

کودک بی تخت

37,400,000 تومان

تصاویر هتل Garden Cliff Pattaya

هتل Garden Cliff Pattaya

5 ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

45,600,000 تومان

یک تخته

59,000,000 تومان

کودک با تخت

43,900,000 تومان

کودک بی تخت

39,600,000 تومان

دو تخته

45,600,000 تومان

یک تخته

59,000,000 تومان

کودک با تخت

43,900,000 تومان

کودک بی تخت

39,600,000 تومان

دو تخته

45,600,000 تومان

یک تخته

59,000,000 تومان

کودک با تخت

43,900,000 تومان

کودک بی تخت

39,600,000 تومان

دو تخته

45,600,000 تومان

یک تخته

59,000,000 تومان

کودک با تخت

43,900,000 تومان

کودک بی تخت

39,600,000 تومان

دو تخته

45,600,000 تومان

یک تخته

59,000,000 تومان

کودک با تخت

43,900,000 تومان

کودک بی تخت

39,600,000 تومان

دو تخته

45,600,000 تومان

یک تخته

59,000,000 تومان

کودک با تخت

43,900,000 تومان

کودک بی تخت

39,600,000 تومان

تصاویر هتل Centra Pattaya

هتل Centra Pattaya

4 ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

46,100,000 تومان

یک تخته

59,900,000 تومان

کودک با تخت

0 تومان

کودک بی تخت

39,800,000 تومان

دو تخته

46,100,000 تومان

یک تخته

59,900,000 تومان

کودک با تخت

0 تومان

کودک بی تخت

39,800,000 تومان

دو تخته

46,100,000 تومان

یک تخته

59,900,000 تومان

کودک با تخت

0 تومان

کودک بی تخت

39,800,000 تومان

دو تخته

46,100,000 تومان

یک تخته

59,900,000 تومان

کودک با تخت

0 تومان

کودک بی تخت

39,800,000 تومان

دو تخته

46,100,000 تومان

یک تخته

59,900,000 تومان

کودک با تخت

0 تومان

کودک بی تخت

39,800,000 تومان

دو تخته

46,100,000 تومان

یک تخته

59,900,000 تومان

کودک با تخت

0 تومان

کودک بی تخت

39,800,000 تومان

تصاویر هتل Brighton Grand Pattaya

هتل Brighton Grand Pattaya

4 ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

47,800,000 تومان

یک تخته

63,400,000 تومان

کودک با تخت

49,100,000 تومان

کودک بی تخت

40,700,000 تومان

دو تخته

47,800,000 تومان

یک تخته

63,400,000 تومان

کودک با تخت

49,100,000 تومان

کودک بی تخت

40,700,000 تومان

دو تخته

47,800,000 تومان

یک تخته

63,400,000 تومان

کودک با تخت

49,100,000 تومان

کودک بی تخت

40,700,000 تومان

دو تخته

47,800,000 تومان

یک تخته

63,400,000 تومان

کودک با تخت

49,100,000 تومان

کودک بی تخت

40,700,000 تومان

دو تخته

47,800,000 تومان

یک تخته

63,400,000 تومان

کودک با تخت

49,100,000 تومان

کودک بی تخت

40,700,000 تومان

دو تخته

47,800,000 تومان

یک تخته

63,400,000 تومان

کودک با تخت

49,100,000 تومان

کودک بی تخت

40,700,000 تومان

تصاویر هتل The Bay View

هتل The Bay View

4 ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

50,000,000 تومان

یک تخته

67,700,000 تومان

کودک با تخت

53,000,000 تومان

کودک بی تخت

41,700,000 تومان

دو تخته

50,000,000 تومان

یک تخته

67,700,000 تومان

کودک با تخت

53,000,000 تومان

کودک بی تخت

41,700,000 تومان

دو تخته

50,000,000 تومان

یک تخته

67,700,000 تومان

کودک با تخت

53,000,000 تومان

کودک بی تخت

41,700,000 تومان

دو تخته

50,000,000 تومان

یک تخته

67,700,000 تومان

کودک با تخت

53,000,000 تومان

کودک بی تخت

41,700,000 تومان

دو تخته

50,000,000 تومان

یک تخته

67,700,000 تومان

کودک با تخت

53,000,000 تومان

کودک بی تخت

41,700,000 تومان

دو تخته

50,000,000 تومان

یک تخته

67,700,000 تومان

کودک با تخت

53,000,000 تومان

کودک بی تخت

41,700,000 تومان

تصاویر هتل Grande Centre Point

هتل Grande Centre Point

5 ستاره

BB با صبحانه

دو تخته

56,500,000 تومان

یک تخته

80,700,000 تومان

کودک با تخت

33,500,000 تومان

کودک بی تخت

45,000,000 تومان

دو تخته

56,500,000 تومان

یک تخته

80,700,000 تومان

کودک با تخت

33,500,000 تومان

کودک بی تخت

45,000,000 تومان

دو تخته

56,500,000 تومان

یک تخته

80,700,000 تومان

کودک با تخت

33,500,000 تومان

کودک بی تخت

45,000,000 تومان

دو تخته

56,500,000 تومان

یک تخته

80,700,000 تومان

کودک با تخت

33,500,000 تومان

کودک بی تخت

45,000,000 تومان

دو تخته

56,500,000 تومان

یک تخته

80,700,000 تومان

کودک با تخت

33,500,000 تومان

کودک بی تخت

45,000,000 تومان

دو تخته

56,500,000 تومان

یک تخته

80,700,000 تومان

کودک با تخت

33,500,000 تومان

کودک بی تخت

45,000,000 تومان

خدمات آژانس

بلیط رفت و برگشت سلام ایر با بار 30 کیلو گرم

اقامت در هتل

ترانسفر فرودگاهی

بیمه مسافرتی

لیدر فارسی زبان

ویزا

مدارک مورد نیاز

گذرنامه با حداقل 7 ماه اعتبار

تمکن مالی موجودی حساب بالای 50 میلیون

عکس 6*4

کپی شناسنامه و کارت ملی

توضیحات تکمیلی

تورها چارتر و غیر قابل استرداد می‌باشد.

مسئولیت کنترل پاسپورت مسافرین از بابت هر نوع ممنوعیت خروج از کشور بر عهده مسافر می باشد

صدور بیمه برای افراد بالای 60 سال جداگانه محاسبه میشود

پرداخت 50٪ از مبلغ تور هنگام عقد قرارداد الزامی می‌باشد.

نرخ کودک زیر 2 سال 9.990.000 تومان می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

X

تور پاتایا 8 روز از 14 مرداد تا 25 شهریور